Organizers

IBM Research & MIT-IBM Watson AI Lab

IBM Research

IBM Research

IBM ResearchSteering Committee

Boston University & MIT-IBM Watson AI Lab

Columbia University


Program Chairs

Tel Aviv University

UC San Diego


Program Committee

Abduallah A Mohamed

Abir Das

Ali Mottaghi

Ali K Thabet

Amit Alfassy

Aniket Anand Deshmukh

Aruni RoyChowdhury

Bas Peters

Benjamin Marlin

Chaim Baskin

chandra V sekhar

Chen Liu

Chengming Xu

Colin Samplawski

Dat B Huynh

Donghui Wang

Dror Simon

Evgenii Zheltonozhskii

Evin Pınar Örnek

Fei Pan

Felix Yu

Ferran Alet

Gewen He

Gopal Sharma

Hamid Izadinia

Inkyu Shin

Jessica Lundin

KEVAL DOSHI

Kun Qian

Kwonjoon Lee

Mert Kilickaya

Michael C. Kampffmeyer

Mingrui Liu

Mustafa Taha Kocyigit

Naoto Usuyama

Nikolaas Steenbergen

Pascal Mettes

Pei Wang

Peng Tang

Qianru Sun

Qingyang Xiao

Robert Jenssen

Rohit Kumar Jena

Sai Vikas Desai

Sanghyun Woo

Shirsendu S Halder

Shujon Naha

Simon M Reiß

Sivan Doveh

Stephen Bach

Tue Boesen

Vaden W Masrani

William Thong

Xiaofeng Liu

Ximeng Sun

Yan Bai

Yang Liu

Yanwei Fu

Yi Li

Yikai Wang

Yi-Ting Chen

Yuval Atzmon

Zhenshan Xie

Zhiyu Xue

Zhongzheng Ren

Zhun Li